Algemene voorwaarden Sabores Ibericos

 

1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Sabores Ibericos is sinds 11-05-2016, onder deze naam ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Arnhem over KvK-nummer 66005469

Sabores Ibericos: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Sabores Ibericos gevestigd aan Compagnieplaats 159 te Arnhem

 1. Toepasselijkheid

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Sabores Ibericos, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Sabores Ibericos, tussen Sabores Ibericos en wederpartij.

  2.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Sabores Ibericos gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

  2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Sabores Ibericos, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

  2.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

  2.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Sabores Ibericos, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

  3. Aanbod en aanvaarding

  3.1 Alle aanbiedingen door of namens Sabores Ibericos, op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

  3.2 Sabores Ibericos, is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Sabores Ibericos, heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

  3.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Sabores Ibericos, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

  3.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Sabores Ibericos te zijn aanvaard indien en zodra Sabores Ibericos dit schriftelijk heeft bevestigd.

  3.5 Aanbiedingen en/of offertes van Sabores Ibericos gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

  3.6 Wederpartij heeft een aanbod van Sabores Ibericos aanvaard, indien hij op de website van Sabores Ibericos, zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

  3.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Sabores Ibericos een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

  4. Prijs

  Sabores Ibericos hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

  5. Betaling

  5.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant bij levering op een afhaalpunt van Sabores Ibericos en bij levering op verzending, op vooruitbetaling, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.

  5.2 Onverminderd overigens aan Sabores Ibericos toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Sabores Ibericos, van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

  6. Levering

  6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  Bij levering op een afleverpunt, zal de afhaaldag en tijden, op de orderbevestiging worden vermeld Bij levering op verzending, zal de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden verzonden, met uitzondering van bestellingen geplaatst op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen deze worden op de eerst volgende werkdag verzonden..

  6.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

  6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op een afhaalpunt onder contante betaling, en op verzending, alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.

  6.4 Sabores Ibericos bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

  6.5 Op wederpartij rust een afnameplicht.

  6.6 Vanaf het moment dat Sabores Ibericos goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL ), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

  7. Controle en klachten

  7.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren.

  7.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Sabores Ibericos, dienen bij de overdracht van de bestelling worden gemeld, na aanname kunnen geen klacht(ten) meer worden.

Ingediend.

7.3 Alle klachten bij levering d.m.v. verzending Sabore Ibericos, dienen binnen 24 uur, nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, per e-mail, of per post, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) en indien mogelijk met digitale foto..

Klachten kunnen schriftelijk per post of per e-mail, (info@saboresibericos.nl), te worden ingediend bij het vestigingsadres van Sabores Ibericos: Compagnieplaats 159 6822 NK Arnhem.

7.4 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Sabores Ibericos voor nader onderzoek door Sabores Ibericos

of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Sabores Ibericos, op kosten van de wederpartij.

8. Bedenktijd & ontbinding

In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop van houdbare producten te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Sabores Ibericos retour te zenden. Sabores Ibericos, zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde, teruggeven.

9. Aansprakelijkheid

Sabores Ibericos is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Sabores Ibericos sprake is van opzet of grove schuld.

10. Partiële nietigheid, Afstand

Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Sabores Ibericos, brengt dit niet mee dat Sabores Ibericos afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

11. Persoonsgegevens, Bescherming

11,1. De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

11.2. De aan Sabores Ibericos verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld.

12. Intellectueel eigendom

12.1. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Sabores Ibericos, berust bij Sabores Ibericos. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan.

13. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

13.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Sabores Ibericos en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Arnhem is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Sabores Ibericos voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten.

Sluit Menu
×

Winkelmand